For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Consumenten

Definities

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

Advertentie: een op de Website geplaatste advertentie, waarin racefietsen en/of mountainbikes worden aangeboden;

Advertentierichtlijnen: de door VeloScout gehanteerde advertentierichtlijnen zoals nader omschreven in Artikel 5 die de Gebruiker in acht dient te nemen bij het plaatsen van Advertenties op de Website;

Artikel: een artikel in deze Voorwaarden;

Database: de database van VeloScout waarin onder andere zijn opgeslagen alle op de Website weergegeven Advertenties;

Diensten: de door VeloScout aan Gebruikers aangeboden diensten;

Gebruiker: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website en/of de Diensten;

Geregistreerde Gebruiker: een Gebruiker die is geregistreerd op de Website;

Koper: een Gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een Verkoper;

Privacyverklaring: de verklaring van VeloScout aan de Gebruiker waarin wordt weergegeven op welke wijze de gegevens van de Gebruiker zijn opgeslagen en worden verwerkt door of in opdracht van VeloScout. Deze verklaring is te vinden op de Website;

VeloScout: de besloten vennootschap Veloscout B.V., gevestigd te (3971 BG) Driebergen-Rijsenburg aan de Melvill van Carnbeelaan 60, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73357634;

Verkoper: een Gebruiker en/of een andere (rechts)persoon die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met een Koper;

Voorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van diensten van VeloScout die toegankelijk zijn via de Website door consumenten (natuurlijke personen niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf);

Website: de website www.veloscout.com, die in stand wordt gehouden door VeloScout;

Zakelijke Gebruiker: een rechtspersoon en/of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en die een wederpartij is van VeloScout, zowel contractueel als anderszins.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)betrekkingen tussen VeloScout enerzijds en de Gebruiker anderzijds.

1.2 Door de Website te bezoeken en/of de op de Website aangeboden informatie te gebruiken en/of informatie aan te leveren ten behoeve van het plaatsen van een Advertentie, verklaart de Gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

1.3 VeloScout behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om dan per direct de diensten van VeloScout te beëindigen. Indien de Gebruiker na het wijzigen en/of vervangen van de Voorwaarden ervoor kiest om van de Diensten van VeloScout gebruik te (blijven) maken, dan worden daardoor de gewijzigde voorwaarden vanaf dat moment van toepassing op de rechtsverhouding tussen VeloScout en de Gebruiker.

1.4 Op de rechtsverhouding tussen VeloScout en Zakelijke Gebruikers zijn deze Voorwaarden niet van toepassing. Op de rechtsverhouding tussen VeloScout en Zakelijke Gebruikers zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden Zakelijk van toepassing.

2. DIENSTEN VELOSCOUT

2.1 VeloScout biedt op de Website een platform aan waarop Verkopers en Kopers direct of indirect in contact met elkaar worden gebracht. Gebruikers en andere Verkopers kunnen aan VeloScout gegevens aanleveren via het menu “verkopen”, welke gegevens door VeloScout onder voorwaarden geautomatiseerd worden omgezet in een Advertentie op de Website. Gebruikers en andere Kopers kunnen op de Website kennis nemen van een Advertentie en naar aanleiding van die Advertentie een overeenkomst aangaan met de Verkoper. VeloScout heeft bij het voorgaande slechts een faciliterende rol.

2.2 VeloScout kan Geregistreerde Gebruikers op het door hen verstrekte e-mailadres benaderen om hen te informeren over:De prestaties van de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker;Betaalde en gratis promotiemogelijkheden om de prestaties van de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker te bevorderen; enAlternatieve verkoopmethodes ten behoeve van de verkoop van het in de Advertentie van de Geregistreerde Gebruiker aangebodene. Gebruikers kunnen de informatie die is opgenomen op de Website voor eigen gebruik en voor eigen rekening en risico raadplegen en gebruiken.

2.3 VeloScout wordt nooit partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie. Indien VeloScout de Gebruiker wijst op de een alternatieve verkoopmethode, is dit slechts ter suggestie en biedt Gebruiker geen enkele garanties hieromtrent.

2.4 De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het behoud van bepaalde Diensten of delen daarvan. VeloScout is te allen tijde gerechtigd haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3. REGISTRATIE

3.1 Het gebruik van bepaalde Diensten van VeloScout vereist de registratie van de Gebruiker op de Website.

3.2 Bij de registratie dient de Gebruiker zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De Gebruiker dient de gegevens op het registratieformulier naar waarheid in te vullen en bij (latere) wijzigingen de geregistreerde gegevens onmiddellijk te actualiseren. Elke Gebruiker mag zich slechts één keer bij VeloScout registreren. Registraties zijn niet overdraagbaar en mogen alleen door de Geregistreerde Gebruiker gebruikt worden.

3.3 Het e-mailadres en het wachtwoord vormen de toegangsgegevens voor het gebruik van de registratieplichtige Diensten van VeloScout. De Gebruiker dient zijn wachtwoord geheim te houden en mag deze niet aan derden doorgeven. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn wachtwoord en gebruikersnaam combinatie en mag deze niet aan derden verstrekken dan wel derden op enige manier toegang geven daartoe. De Gebruiker is dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn gebruikersnaam en het wachtwoord van de Website wordt gemaakt. VeloScout mag ervan uitgaan dat de Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en wachtwoord van de Gebruiker. Zodra de Gebruiker weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker dat aan VeloScout laten weten.

3.4 De ingevoerde persoonsgegevens zullen door VeloScout worden verwerkt en bewaard om een Advertentie tot één Gebruiker te kunnen herleiden en om de in de Voorwaarden opgenomen op de Gebruiker rustende plichten te kunnen afdwingen. Tevens worden de gegevens verwerkt en gebruikt om andere Diensten onder de aandacht van de Gebruiker te brengen.

3.5 VeloScout behoudt zich het recht voor om registraties waarbij de Gebruiker zich langer dan 12 maanden niet aangemeld heeft, te verwijderen.

3.6 VeloScout behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van (verder) gebruik van de Website, onder meer door zijn registratie te blokkeren, indien de Gebruiker in strijd handelt met de Voorwaarden en/of indien een Gebruiker de belangen en/of de goede naam VeloScout schaadt.

4. AANLEVERING GEGEVENS

4.1 Alleen Geregistreerde Gebruikers hebben de mogelijkheid om aan VeloScout gegevens aan te leveren die VeloScout onder voorwaarden geautomatiseerd kan omzetten in een Advertentie op de Website. Doordat de Gebruiker zich registreert en door het aanleveren van gegevens via het menu “verkopen” doet Gebruiker aan VeloScout een aanbod tot het plaatsen van een Advertentie en geeft de Gebruiker toestemming aan VeloScout om de aangeleverde gegevens geautomatiseerd om te zetten in een Advertentie. VeloScout beslist na de aanlevering van de gegevens of zij die gegevens geautomatiseerd zal omzetten in een Advertentie. De acceptatie van het aanbod van de Gebruiker vindt plaats door de omzetting van de aangeleverde gegevens in een Advertentie op de Website.

4.2 Het toegestane aantal gelijktijdig op de Website weergegeven Advertenties van één Gebruiker is beperkt tot twee Advertenties. Het aantal op de Website weergegeven Advertenties per Gebruiker is in ieder geval beperkt tot twee verschillende Advertenties per kalendermaand. Indien door een Gebruiker wordt getracht om meer dan twee Advertenties gelijktijdige weer te doen geven op de Website, of indien door een Gebruiker wordt getracht om meer dan twee verschillende Advertenties per kalendermaand te doen geven op de Website, dan heeft VeloScout het recht om alle of slechts de overtallige Advertenties van de Gebruiker te verwijderen.

4.3 VeloScout behoudt zich het recht voor om alle voor de Gebruiker geplaatste Advertenties te verwijderen indien de Gebruiker naar de mening van VeloScout in strijd handelt met de Voorwaarden.

4.4 Advertenties zijn 3 maanden via de Website oproepbaar, tenzij de Gebruiker reeds eerder een verzoek om verwijdering van door hem aangeleverde gegevens doorgeeft aan VeloScout via het menu “Mijn VeloScout”. Een verwijdering wordt direct en geautomatiseerd door VeloScout doorgevoerd. Binnen 5 werkdagen is de verwijderde Advertentie uit de Database verwijderd. Na afloop van de 3 maanden kan de Advertentie door VeloScout van de Website verwijderd worden.

4.5 VeloScout is niet gehouden om de door de Gebruiker aangeleverde informatie geautomatiseerd om te zetten in een Advertentie. VeloScout heeft te allen tijde het recht om de omzetting van de gegevens te weigeren en om de beschikbaarheid van geplaatste Advertentie op de Website qua grootte en tijd te beperken. Tevens heeft VeloScout het recht om een Advertentie uit de Database of van de Website te verwijderen of de omleiding van een Advertentie te verhinderen, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens naar de mening van VeloScout:niet voldoen aan de Advertentierichtlijnen, en/ofin strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of; in strijd zijn met de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, en/of; een andere Gebruiker onheus bejegenen, en/of; de belangen en/of de goede naam van VeloScout schaden.

5. VERANTWOORDELIJKHEID REGISTRATIE EN ADVERTENTIE

5.1 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor en staat jegens VeloScout in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens ten behoeve van zijn registratie en de Advertentie.

5.2 VeloScout is niet verplicht om de juistheid en volledigheid van deze gegevens te controleren. De Gebruiker staat er met name voor in dat de aangeleverde gegevens niet in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en geen (intellectuele eigendoms-)rechten van derden schenden. VeloScout is niet verplicht om te controleren of de aangeleverde gegevens in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of rechten van derden. De Gebruiker is verplicht om direct correcties aan VeloScout door te geven ten aanzien van de door hem aangeleverde gegevens en/of aan VeloScout door te geven dat door de Gebruiker aangeleverde gegevens dienen te worden verwijderd, wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens niet voldoen aan de eisen aan het opstellen van advertenties, en/of wanneer de door de Gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met toepasselijke wet- en/of regelgeving, en/of indien de door de Gebruiker aangeleverde gegevens in strijd zijn met (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker kan correcties en/of verwijderingen doorgeven aan VeloScout via het menu “Mijn VeloScout”. Doorgegeven correcties en/of verwijderingen worden direct en geautomatiseerd door VeloScout doorgevoerd.

5.3 De Gebruiker draagt er zorg voor en staat er jegens VeloScout voor in, dat de door de Gebruiker aan VeloScout aangeleverde gegevens geen virussen/malware bevatten en/of op andere wijze schade aan VeloScout, de Database, de Website en/of derden kan toebrengen. Dergelijke gegevens zal VeloScout bij ontdekking direct verwijderen. Indien door de Gebruiker aangeleverde gegevens schade aan VeloScout, de Database en/of de Website hebben toegebracht dan behoudt VeloScout zich het recht voor om deze schade te verhalen op de Gebruiker.

5.4 De juistheid van verstrekte inhoud op de Website is van groot belang voor de geloofwaardigheid van Veloscout en haar adverteerders. In dat kader hanteert VeloScout de Advertentierichtlijnen. De Advertentierichtlijnen behelzen vereisten met betrekking tot de tekst en de foto’s in Advertenties:Vereisten met betrekking tot tekst: de inhoud dient correct, betrouwbaar en waarheidsgetrouw te zijn. Voorts dienen alle omstandigheden die een invloed kunnen hebben op de waarde en eventuele gebreken nauwkeurig te worden vermeld.Vereisten met betrekking tot foto’s: de beeldbestanden dienen betrekking te hebben op het te koop aangebodene. Uitsluitend beeldmateriaal waar de Gebruiker recht op heeft, mag worden gebruikt. Beeldmateriaal van derden is hiervan uitdrukkelijk uitgesloten. Het beeldmateriaal mag niet misleidend zijn en dienen een juiste weergave te geven van de staat van het te koop aangebodene. Gebruik van logo’s, anders dan het door Gebruiker gehouden logo, is niet toegstaan.

6. GEBRUIKSRECHTEN

6.1 Door het aanleveren van gegevens ten behoeve van een Advertentie verleent de Gebruiker aan VeloScout: een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan, door VeloScout via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van derden, in gedrukte media, internet of op televisie. De Gebruiker garandeert bevoegd te zijn om deze licentie te verstrekken; het archiverings- en databankenrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens in elke vorm te archiveren en in het bijzonder ook gedigitaliseerd vast te leggen, in databases op te nemen en op alle bekende opslagmedia en willekeurige informatiedragers op te slaan en met andere werken of delen van werken te verbinden; het bewerkingsrecht, dat wil zeggen het recht om de gegevens vrij te bewerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en met andere inhoud te verbinden.

6.2 VeloScout heeft het recht om de deze handelingen door een derde uit te laten voeren.

7. DATABASERECHTEN

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Database behoren bij uitsluiting toe aan VeloScout.

7.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of de Database of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van VeloScout, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VeloScout, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Website of de Database op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van de Database herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

8. VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 VeloScout wordt nooit partij bij een rechtsverhouding die tot stand komt of een overeenkomst die wordt gesloten tussen een Verkoper en een Koper, door gebruikmaking van de Website en/of de daarop opgenomen informatie en/of door verwijzing naar een alternatieve verkoopmethode. VeloScout is daarom ook op geen enkele wijze (mede) aansprakelijk voor eventuele (schadevergoedings-)vorderingen die hun oorsprong vinden in de rechtsverhouding of een overeenkomst die tussen Koper en Verkoper tot stand is gekomen of ontstaan (mede) naar aanleiding van de (informatie op de) Website. Voor zover nodig vrijwaart de Gebruiker VeloScout voor de in dit lid genoemde (schadevergoedings-) vorderingen en voor eventuele (buitengerechtelijke-) (juridische) kosten van VeloScout.

8.2 De Gebruiker vrijwaart VeloScout voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die VeloScout lijdt of maakt of die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Voorwaarden door Gebruiker, (ii) het gebruik van de Dienst door de Gebruiker of (iii) een onrechtmatige daad.

8.3 VeloScout is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Gebruiker die verband houdt met de Diensten van VeloScout of van de door haar ingeschakelde (onder)opdrachtnemers: (i) de onjuistheid en/of onvolledigheid van gegevens op de Website, de strijdigheid met de wet of met rechten van derden van de inhoud van de Website en/of de inhoud van een Advertentie op de Website (althans de inhoud van de Database), (ii) eventuele gebrekkige kwaliteit, veiligheid of legaliteit van de geadverteerde objecten, (iii) de beschikkingsonbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid en valse identiteit van een Koper of Verkoper, (iv) de gevolgen van technische gebreken aan de (beveiliging van de) Website, (v) het weigeren van het plaatsen van een Advertentie of het registeren van een Gebruiker, (vi) het verwijderen van een Advertentie of registratie van een Gebruiker, (vii) het weigeren van het verschaffen van toegang tot de Database c.q. het plaatsen van inhoud in de Database, (viii) het wissen van bestanden van een Gebruiker die virussen of vergelijkbare schadelijke programma’s bevatten, (ix) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door VeloScout op de Website gegeven adviezen, tips en/of andere informatie, (x) de doorverwijzing op de Website naar een website van een derde en/of de inhoud daarvan.

8.4 Indien VeloScout toch aansprakelijk mocht zijn voor schade van een Gebruiker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade van de Gebruiker. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VeloScout aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan VeloScout toegerekend kan worden en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

8.5 VeloScout is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie en schade door verlies van gegevens.

8.6 De maximale aansprakelijkheid van VeloScout is te allen tijde beperkt tot EUR 1.000,–.

9. OPZEGGING/BEEINDIGING

9.1 De Gebruiker kan de Diensten van VeloScout op elk moment opzeggen/beëindigen. Daartoe kan de Gebruiker zijn registratie op elk moment zelf verwijderen via “Mijn VeloScout”. Vanaf dat moment is het voor de Gebruiker niet meer mogelijk om nieuwe gegevens aan te leveren ten behoeve van een Advertentie of reeds aangeleverde gegevens te wijzigen. De Advertenties van de Gebruiker zijn vanaf dat moment niet meer zichtbaar op de Website.

9.2 VeloScout kan haar dienstverlening aan de Gebruiker te allen tijde met een termijn van 14 dagen beëindigen. Daarnaast kan VeloScout haar dienstverlening aan de Gebruiker per omgaande beëindigen indien de Gebruiker de bepalingen uit de Voorwaarden niet, niet volledig, niet correct of niet tijdig nakomt.

10. RECHTSKEUZE EN JURISIDCTIE

10.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen VeloScout en de Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

10.2 De rechtbank te Utrecht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen VeloScout en de Gebruiker.

***

Top